อำนาจหน้าที่

1. วางแผน กรอบการทำงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ทภ.2 ขั้นต้น

2. ประสานงาน ศึกษา ดูงาน ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจาก ทบ. 

สง.ก.พ.ร. รวมทั้ง ส่วนราชการ และสถานบันการศึกษา ที่ดำเนินการในปัจจุบัน

3. เสนอข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินการ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของ ทภ.2 เพื่อตัดสินใจ

4. ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ ให้กับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของ ทภ.2 และ นขต.

5. จัดการประชุมคณะทำงาน ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ซักซ้อมความเข้าใจ

และติดตามความก้าวหน้า

6. แก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ หากเกินขีดความสามารถ ให้นำเสนอผู้บริหารระดับสูง

ของ ทภ.2 รับทราบและแก้ไขปัญหา

7. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ ให้ผู้บริหารระดับสูงของ ทภ.2 ทราบใน ระยะเวลาที่เหมาะสม